باحاله!!


1- وقتـی جـاستین بـچه بود جـلو آیـنه صـحبت کـردن بـا دختـرا رو تـمرین میـکرد 
2- جـاستین میـگه بـهترین هـدیه کـریسـمسی که گـرفته دوچـرخه از دوسـتاش در سن 8 سـالگی بوده 

3- جـاستین میـگه اگه بـبینم به پـسری داره خـواهرمو اذیـت میـکنه مـن 10 بـار بـدتر اذیـتش میـکنم 

4- جاستـین در خـیابون دوواین گیتار میزد و روزی صدوپنـجاه تا دویـسـت دلـار در مـیاورد تـا با مـادرش به دیـزنـی ورلـد بـرن

5- جـاسـتـین اولین بار در یک رسـتوران در خیابوت انـتـاریو قـرار گـذاشـت

6- جاستـین میگـه قـبل از ایـنکه شـبا بخـوابـه نصـفه شـبا میـره اسـپاگـتی میخوره

7- زمـانی که ایـفون 5 اومـد جاسـتین یه سـفـید و یه مشکـی خـرید امـا چند روز بعد مشکیه شکـست

8- جـاستین دوسـت داره به کـسایی که بـهشون علـاقه داره کـادو بـده 

9- یـه زمـانی شـایعه شـده بود اسـم جـاستین : الـکس لـورنسـه 

10- آهـنگ مـورد عـلاقه جـاستین از آلبـوم بـلیو Take You هسـت 

11- یـبار ریـانا تـو رسـتوران بـه جـاستین میـگه شـکمتو بـهم نـشون بـده 

12- یـبار یـه دختـره تـو جـمعیت در حـال لـــه شدنه جـاستینم میـره بـغلـش میـکنه 

13- جـاستین میـگه آهـنگ Down To Earth رو بـرای پـدر مـادرش نـوشته و جـز 5 آهـنگ الـهام بـخش زنـدگیشـه ( Micheal Jackson - Men In The Mirror ) اولیـه 

14- جـاستین از اسـم دختـرای جـاسمین - کـیتلین - آلـیسا - اریـکا - کـلی - سـامـانتـا خـوشش میـاد 

15- " ســـگ " حـیوون مـورد علـاقـه ی جـاستینه 

16- انـریکه میـگه جـاستین خـیلی بـا اسـعداده و بـاید مـواظب آیـندش بـاشه 

17- کـیتی پـری بـارها اعـلام کـرده بـلیبره و میـگه جـاستین آرزوی هـمه ی دختـراس 

18- ویـل آی اَم میـگه جـاستین اگـه هـمینطوری بـه تـلاش کـردنش ادامـه بـده تـا سال 2030 مـایکل جـکسون بـعدی میـشه 

19- آدل میـگه جـاستین خـیلی جـذابه و اگـه کـوچـیکتر بود حـتما بـاهاش قـرار میـذاشت 

20- هیـتر هـا فـریاد میـزنن تـا مـنو پـایـین بـکشونن , ولـی بـلیبرهای مـن میـتونن بـلندتـر فـریاد بـزنن و من به ایـن افـتخار میـکنم تاريخ : دوشنبه 21 ارديبهشت 1394 | 22:40 | نویسنده : عطیه |