وای!همش راجع به جاستینه ها!!

خییلی باحاله!حتماً بخونید!!

مـصاحبـه : تـا 20 سـال دیـگه خـودت رو چـطور میـبیـنی؟ جـاستین : ازدواج کـردن بـا یـه بـلیبـر زیبـا(این داره مارو میگه ها..)


 آهـنگ مـورد عـلاقـه ی سـلنا از جـاستین Never Let You Go هسـت! ولـی در حـقیقت جـاستین ایـن آهـنگ رو واسـه کـیتلیـن خـونده بـود(ایول به جاستین...باز این سلنا خیت شد...)

 یـبار جـاستین یـه بلـیبر رو مـلاقـات کـرد و ازش خـوشش اومـد! ولـی دیـگه هـیچوقـت نـدیدش , آهـنگ Stuck iN The Moment بـرای اونـه(وااااای...جاستین اگر می دونستم برم برام آهن می خونی..هیچ وقت ترکت نمی کردم.)

 یـبار جـاستین بـه کـنسرت مـایلـی رفـته بـود و یـه قـسمت دید کـه طـرفدارهـای مـایلی دارن مـایلی رو مسـخره مـیکنن , جـاستین خیـلی نـاراحـت میـشه و بـه اسـتیج میـره تـا حـال مـایلی رو بـهتر کـنه(آخییییییییییی...بچم چقدر مهربونه..)به ادامه مطلب برو..برای ادامه....


کـمله ی - بـلیبـر - وارد دیـکشـنری کـانادایی شـده و مـعنیش هـم گـروه طـرفداران خـانـنده ی کـانادایـی جـاستین بیـبره! 

تـوی جـهان 18 نـفره دیـگه بـا اسـم جـاستین بیـبر وجـود دارن 

جـاستـین : امـروز چـند نـفر بـنفش پـوشیـدن؟ طـرفدار : ســـیــنه بـند مـن بـنفـشه , جـاستین : مـشـکـلی نیـست! مـجبور نیـستی نـشونم بـدی(جاستینم بخواد با حیا باشه مگه این دخترا میزارن؟؟)

سـال 2007 اولیـن بـاری بـود کـه جـاستیـن سـواره تَـیاره شـد

جـاستین میـگه اگـر آخـره عـمرش باشـه بـه عـنوان آخریـن کـارش اسـپاگـتی میـخوره!

بـلیبر : حـال جـاستین چـطوره ؟ سـلنا : وانـمود میـکنه کـه خـوبه! ولـی دلـتنگ آوالانـاس , امـا شـماهـا کـاری میـکنید کـه شـاد بـاشه

 جـاستین آدم صـلح دوسـتیه و مـخالـف جـنگه

جـاستین میـگه تـا حـالا هیـچوقـت الـکل نـخورده و هیـچوقـت هـم امـتحـانش نـمیکـنه

 جـاستین بـه تـمایی آهـنگ هـای آلبـموش گـوش میـکنه تـا بـه خـودش یـادآوری کـنه کـه از کـجا بـه کـجا رسـیده 

چـندسـال پیـش جـاستین بـه آشـر زنـگ میـزنه و میـگه : وای خـدای مـن ایـن آشـره! بـعدش قـطع میـکنه

 بیـشتـر هـمکـلاسـی هـای دختـره جـاستین ازش بـلنـدتـر بـودن

یـبار یـه هیـتر تـو خیـابون بـه جـاستین تـوهیـن میکنه , جـاستین هـم بـرمیـگرده و واسـش بـوس میـفرستـه

مـوقـع ضـبط آهنـگ Pray جـاستین گـریه میـکنه(گریه نکن...به خدا آهم می گیره وقتی گریه می کنی)

 یـبار جـاستین بـه صـورت اسـکوتر بـروان مـدیربـرنامه هـاش کـتاب پـرت میـکنه و میـگه Face/Book یــت کـردم! 

یـه بـلیبر بـه جـاستین گـفت کـفـش هـای خـوشگـلـت رو از کـجا میـخری؟ جـاستین گـفت : از فـروشـگاه کـفش خـوشگـلا
 
یـبار جـاستینو سـلنا میرن بـستنی بخـورن ولی جـاستین مـتوجه میشه کـه پول کـافی هـمراهش نیست واسه هـمین یـه طرفدار پـولشون رو حسـاب میـکنه (پس سلی اونجا چه کاره بود؟؟)

سـلنا از چـشمای جـاستین خـوشش میـاد , مـایلی سـایرس از لـبخـندش , تـیلور سـوییفت از مـوهاش(منم از همه چیش..)

مـصاحبـه : مـوضوع مـورد عـلاقت چیـه؟ جـاستین : دختـرا....

جـاستین شـبا واسه خـودش آواز میـخونه تـا خـوابش بـبره

من میـدونم کـه دختـرا دوست دارن بـهشون بـگی دوستـون دارم و در هـمه حـالت زیـبا هستـن , بـرا هـمین من ایـن رو تـا جـایی کـه ممـکنه بـه همه دختـرایی کـه باهـاشون هسـتم میـگم

مـن دوسـت دارم چـندتا بـچه داشـته بـاشم چونـکه بیـشتر زنـدگیم رو تـک فـرزند بـودم! دوست دارم بـچه هـام بـرادر خـواهـر داشتـه بـاشن 

کـشا میـگه دوست داره بـا جـاستین هـمکاری کـنه (اوه..اوه..بلا به دور..کشا خانوم بصبر..خیلیا توی صف هستن)

 لـحظه ی الـهام بـخشه جـاستین واسه خـودش این بـوده کـه وسط اجراش پـاش میشکنه ولی اجراش رو قـطع نمیـکنه و ادامـه میده بـدون ایـنکه اشـباهی در خـوندنش رخ بـده

قـرار بود تا قـبل از 16 سـالگی جـاستین دوست دختـر نداشته باشه! وقتی کـه مامانـش فهـمید زودتـر دوست دختـر گرفتـه بهش گـفت : ازت نـا امـید شـدم 

ایـده ی جـاستین بـود کـه تـو هـر کـنسرت دختـرارو بـیارن رو صـحنه و One Less Lonely Girl بشـن 

وقتـی جـاستین داشـت مـوهاشو کـوتاه میـکرد خـطاب به آرایشـگرش گـفت اگـر بـد کـوتاه کـنی میـلیون هـا دختـر ازت عـصبانی میشـن

موقـع اجـرای آهنـگ Die In Your Arms ( مردن در آغوش تو ) جـاستین گـریه میـکنه چـرا چـونکه آوالانا به جـاستین گـفته بـود کـه دوست داره در آغوش تـو بـمیره 

جـاستین : تـو بـخندی , بلیـبر هـا : مـا میـخندیم , جـاستین : تـو بـخندی , بلیـبرهـا : مـا میـخندیم , جـاستین : نـه , مـن میـخندم (چقدر این بلیبرایی که میرن کنسرت جاستین خنگن...ما ایرونیا باید بریم..می ترکونیم به خدا..)

وقتـی جـاستین 16 سـالش بـود تـوسط پـلیس بـه خـونه میـاد چـونکه فـرار کـرده بـود تا چـندتـا دختـرو مـلاقات کـنه(ای...ی...جاستین فضول)

 وقتـی دختـرا شـمارشونو بـه جـاستین میـدن جـاستین بـه شـوخـی باهاشون تـماس میـگیره 

جـاستین دوسـت داره وقتـی میـره هـتل دره اتاق دیـگرانو بـزنه و فـرار کـنهدقیقا کاری که من دوست دارم بکنم..)

 سـلنا بـه جـاستین گفت دیـگه دختـرای رو One Less Lonely Girl نـکنه , جـاستین هـم گفـت : نــه (سلنا حسوووووووووووووووود)

مـهم نیست چـقدر اسـتعداد داشـته بـاشی , قـرار نیسـت هـمه از تـو خـوششون بیـاد , زنـدگی ایـنه , قـوی بـاش 

سـال 2011 جـاستین دومـین سـلبریتی شـد کـه به خیـریه کـمک میـکنه

  جـاستین دوســت داره تـو حـموم آهـنگ I Will Always Love You رو بـخونه

 

 جاستین از عنكبوت میترسه.خوووو..منم می ترسم..کسه که نترسه؟؟)

 وقتی جاستین وارد هتلی میشه دوس داره رو تختش بپره.


 تو مصاحبه ای ازش پرسیدن سلنا یا بیانسه؟ گفت: بیلبر هام.(ایوووووووووووول...به جاستین..)

 یه روز جاستین وارد اتاقش شد و یه عنكوبت دید، به سرعت از اونجا خارج شد و داد زد: كنی بگیرش. (كنی بادیگارده جاستینه)

 وقتی جاستین در mtv برنده شده بود به جیدن اسمیت گفت: من نمیتونم لبخند نزنم!

جیدن هم به او گفت: when u smile i smile

آلفردو برای بیدار كردن جاستین از خواب اهنگ misteltoe رو برای اون گذاشت، ولی جاستین به جای بیدار شدن تو خواب شروع کرد به تکرار کردن آهنگ.

 وقتی جاستین اولین ویدیوشو تو یوتوب گذاشت اولین كامنت این بود: این كودك روزی مشهور خواهد شد.

 جاستین فكر میكنه خیلی باحاله كه فناش بهش میگن:اوه، بیبر من.

 جاستین اسم مسواكش رو گذاشته: BOB. (برای وسایلش اسم میذاره)

 نزدیك به 30000 نفر جاستین رو ان فالو كردن تو توییتر وقتی كه جاستین موهاشو رنگ كرد. (مشكی رنگ كرد)

 اطلاعاتی درباره تولد جاستین: وقتی دنیا اومد بالشت های بیمارستانش رنگش بنفش بود - گروه خونی جاستین AB+ - طبقه همکف دنیا اومده - اتاق صد و بیست و شش.(بووووووووووووووووووووو....اسم پرستارش چی بود؟؟)

 از نظر جاستین زیبا ترین زن دنیا مادرشه.

 وقتی جاستین برای اولین بار اوباما رو ملاقات کرد .اوباما اونو "بایبر" خطاب کرد، ولی جاستین سریع گفت: مرد، اسمم بیبره.

 از جاستین پرسیدن اگه یه وقت با یه دختر خارجی دوست شی و اون انگلیسی بلد نباشه چیکار میکنی؟ اونم جواب داد: مسئله ای نیست، خودم بهش یاد میدم.

 جاستین در سن 12 سالگی سرشو از ته تراشید، چون میخواست دوستش که سرطان داشت احساس تنهایی نکنه.(اشکمو در آوردی جاستین)

 یه بار جاستین توییتر مادرشو هک کرد و از طرف اون نوشت: جاستین، پسرم، تو بهترین پسر دنیا هستی، من از اینکه تو رو دارم به خودم میبالم فرشته کوچولوی من.

 جاستین فکر میکنه وقتی دخترا از خواب پا میشن و موهاشون شخلتست خیلی بامزن.

 جاستین از آسانسور میترسه.


 وقتی جاستین برای اولین بار با ماشین شان کینگستون رانندگی کرد رو بالش نشسته بود تا بتونه جلوشو ببینه.

جاستین فکر میکنه وقتی گریه میکنه خیلی زشت میشه.

 وقتی جاستین برای بار اول سلنا رو آورد خونشون، جازی (خواهر جاستین) به جاستین گفت: این میمون رو از کجا آوردی؟(از باغ وحش)

 جاستین عاشق بوی پیتزاست، به همین دلیله که قبل از خوردنش لبخند میزنه، اما فقط یه تیکه میتونه بخوره.


 جاستین وقتی بچه بود دوست داشت فیل داشته باشه.

 بیلبرا فکر میکنن جاستین از نظر عقلی آدم نرمالی نیست و به خاطر همینم دوستش دارن.

 وقتی جاستین مریض میشه دکترش راجع به بیبر فیورش براش لطیفه میگه تا اونو سرحال کنه.

جاستین از اینکه فناش ترکش کنن میترسه.

 اولین بار که جاستین با یه دختر قرار گذاشت دختره تو رستوران کل بشقاب اسپاگتی رو روی جاستین خالی کرد.

 اولین سینگل جاستین وان تایم نیست، بلکه کامن دنامیناتور هست.

 نقل قول از جاستین: بله، من قدرتشو دارم، اما هرگز با قلب یه دختر بازی نمیکنم.

 جاستین بعد از یه کنسرت به حدی خسته بود که روی زمین بی هوش شد.

 جاستین میگه یه خواننده حق نداره قبل کنسرت لبنیات بخوره، اما من همیشه میخورم و کسی نمیتونه جلومو بگیره.

 از جاستین پرسیدن تو بیبرفیور داری؟ اونم جواب داد: نه، من خود فیور ام.

۳ آخرین فکت که یه متن از جاستینه که به نظرم بهترین حرف های جاستین توشه:

بله... شما روزی منو فراموش میکنین، ازدواج میکنین، بچه دار میشین، ولی من هرگز فراموشتون نمیکنم بلیبرای من، وقتی تو توییتر میبینم که میاین و میگین دیگه نمیخواین فنم بمونین ناخودآگاه اشک میریزم، تمام درخواست من از مردم اینه که هیچ وقت بلیبرای منو از من دور نکنن، اونا تمام زندگی منن...

 جاستین گفت فنام نمیذارن عاشقشون باشم، یه بار به یه فنم عاشقونه نگاه کردم، اونم نگاه میکرد تا اینکه یهو غش کرد.

 جاستین میتونه تا ۱۰ آلمانی بشماره.

 جاستین گفته من وقتی بچه بودم یه ماهی داشتم که کشتمش، ازش پرسیدن چرا؟ اونم جواب داد: من که نمیدونستم ماهی بیرون آب زنده نمیمونه.(جاستین؟؟؟ازت ناامید شدم مرد!!)

عاشق ماکارونیه.

 کیک مورد علاقش کیک سیبه.

 پشمک خیلی دوست داره.

 آب ویتامین دوست داره.

 این یه مکالمه ی کوتاه جاستین و مامانش واسه دو سال پیشه:

مامان: "ساعت ۱۰ تو بولینگ نمیری، تو فقط ۱۶ سالته." درسته که یه ستاره ی موسیقیه، اما اولین و آخرین حرف با مامانشه، وقتی ساعت ۱۰ شب تو نیویورک میخواد بره بولینگ مامانش میگه که فردا ۶ صبح باید بیدار شه، مامان: "امشب، شب خوبی نیست، تو هر ساعتی که خواستی میتونی بری بولینگ." جاستین: "هروقت؟" مامان: "خب یه زمانی رو بگو." جاستین: "الان دیره." مامان: "ساعت ۱۰؟ آره جاستین، خیلی دیره، تو ۱۶ سالته." جاستین: "دقیقا همینه، من ۲ سالم نیست."

 شبا با تی شرت و شلوارک سفید میخوابه.

 جاستین دوست داره ۳ تا بچه داشته باشه.

 پسرای آمریکایی برای داشتن موهای جاستین ۱۵۰ دلار خرج میکنن.

 جاستین دوست داره مجری امریکن آیدل بشه.

 جاستین ناهارشو تو ۴۵ دقیقه تموم میکنه.

 به نظر جاستین زیباترین دخترای دنیا بیلبران.(اونجا که گفتی مادرته...)

 جاستین بعد از گاگا تنها سلبریتی ای هست که تقریبا همه ی فناشو تو توییتر فالو میکنه.

 جاستین تو توییتر ۲۵ میلیون فالور داره.

 الهام بخش ترین فرد زندگیش مایکل جکسونه.

 علت چسب زخم هایی که رو دستش میبنده اینه که مایکل جکسون اینکارو میکرد.

 اولین توییت جاستین تو تاریخ ۱۱ می سال ۲۰۰۹ ساعت ۸:۲۷ غروب بوده.

 حیوان مورد علاقش زرافست.

 جاستین دوست داره خودشو تو گوگل سرچ کنه.

 جاستین از گوگل کروم استفاده میکنه.

 جاستین اولین بار وقتی ۹ سالش بوده لب داده.

 جاستین به اولانا ( یه دختر ۱۱ ساله که سرطان داره و عاشق جاستینه) میگه همسرم و همه جا اونو با خودش میبره که شادش کنه

جـاستین میـگه اولیـن بـاری کـه قـلبش شـکست 7 سـالش بـوده وقـتی کـه هـمـسـتـرش مـرده

 جـاستین از دختـرای بیـن 13 تـا 20 سـال بـا مـوهـای بـلند قـهوه ای و چـشمای زیبـا و قـد کـوتاه رو دوسـت داره 

سـلنا گـفته از بیـن وان دایـرکـشـن فقـط زیـن رو دوسـت داره , دایـرکشـنا هـم گفـتن از جـلنا فقـط جـاسـتین رو دوسـت دارن(ایووووووووووووووووووووووول...به وان دایرکشنیا..)

 جـو جـوناس یه بـار از دختـری کـه تـاپ I LOVE JB رو پـوشیده بـود تـشکر کرد ! دریـغ از ایـنکه بـدونه مـنظوره دخــتره از جـی بـی جـاسـتین بیبـر بـوده!

 جـاستین درک نـمیکنه کـه چـرا دخـترا وقـتی میـبیـننش گریـه میـکنن (خو منگل دوست دارن..اما من هیچ وقت اینکارو نمی کنم..)

جـاستین میـگه مـن هیـتر هـامو دوست دارم چـون اونـا وقـت زیـادی رو صـرف مـن میـکنن , واقـعا شیـرین نیسـتن؟!

سـال 2011 وقـتی جـاستین 17 سـالش بـود نـفر دوم خـَیـِر سـال شـد ( یـعنی کـسی کـه بیـشتـرین کـمک رو بـه خیـریه و افـراد نیـازمـند میـکنه )

جـاستین از دختـرای شـوخ خـوشـش میـاد(بیا..ایران عزیزم..اینجا پره...)

 شـب اول تـور بـلیو جـاستین حـالش بـد شد ولی 21 آهنگ اجـرا کرد 6بـار لبـاس عوض کـرد! بـرای آوالانـا گریه کرد! درام زد و رقص گروهـی انجـام داد! و وقـت ی که حـالش بـد شد روی اسـتیج گفـت : بـا ایـنکه بـالا آوردم هـنوزم دوسـتم دارین؟(پ ن پ ...مگه الکیه که زود ازت بدمون بیاد؟؟خوب پیش میاد دیگه..)

 جـاستین دوسـت داره بـه طـرفداراش یـادآوری کـنه کـه چـقدر دوسـتـشون داره

 مـصـاحبـه : اگـه بیـانسـه مـرد چـیکار میـکنی؟ جـاستین : مـن یـه جـــن تـو خـونه دارم کـه میـتونه بـرش گـردونه

وقـتی جـاستیـن بـچه بـود یـه زرافـه تـو پـارک بـسـتنیشو خـورد و جـاستین شـروع کـرد بـه گریـه کـردن


تـوی تـور بـلیو یـه دخـتر بـا تی شـیرت وان دایـرکشـن اومـد داخـل کـنسرت و بـلیبرهـا انداخـتنش بیـرون! اونـم رفـت و بـا یـه تی شـیرت جـاستین بـرگشـت

 جـاستین میـگه تـو هـر کنـسرتـش یـه دختـری رو میـبینه کـه بـاعث میـشه قلبـش وایـسه!(کی..کی؟؟کجاست؟؟کلک..نکنه منو می گی؟)جـاستین میـگه هـمه ی دخـترا زیبـا هـسـتن! عـشق واقـعی فقـط ایـن رو میـبینه

 جـاستین میـگه بلیـبرهـای خـاص هـمونایی هـسـتن کـه هـنوز مـن رو از نـزدیک نـدیدن(دقیقا مارو میگی)

 جـاستین میـگه بـهتـرین ویـژگی بـلیبرهـا ایـنه کـه بـا هـمدیـگه بـه عـنوان یـه خـانواده ی بـزریگ کـناره هـم وایـسادیم(که لابد تو هم پدرمونی...مادرمون هم که مشخص..نیست..چی؟؟اصلا فکر اینو که سلنا بشه مادرمون رو بنداز بیروووووووووووووووووون!!)

تاريخ : جمعه 22 خرداد 1394 | 12:34 | نویسنده : عطیه |